Tips kring ditt Tränaravtal

 

Att skriva bra och genomtänkta avtal är en stor del i att känna den trygghet som varje tränare eftersträvar. Att avtalen är bra och skapar trygghet ligger naturligtvis både i klubbens och tränarens intresse. Tyvärr ser vi i Tränarföreningen många dåligt formulerade avtal som inte sällan leder till tolkningstvister kring vad man faktiskt har kommit överens om.

Redan under första året efter ”nystarten” för Tränarföreningen 2020 hjälpte vi nära 60 tränare med allt från avtalsgranskning till tvister i SvFF:s skiljenämnd. Erfarenheten är att dåligt formulerade avtal och dålig efterlevnad av ingångna avtal är mer vanligt än väntat. Kunnandet/engagemanget kring avtalsfrågor är ibland väldigt lågt från både klubbar och tränare, vilket leder till tvister, tyvärr.

Grundläggande vid formulering av olika överenskommelser är att en utomstående tredje part ska kunna läsa och förstå vad som menas med paragrafen eller avtalet i sin helhet. Tyvärr förekommer det att parterna själva inte förstår vad som avses med vissa formuleringar och det skapar osäkerhet och kan leda till tvister. Mycket kan hända efter att ett avtal skrivits och det är bra om parterna är noga med att redan vid ingåendet av avtalet komma överens om vad som ska gälla vid olika situationer i framtiden.

Speciellt viktigt är att skriva in vad som gäller vid uppsägning av avtalet i förtid. Samtidigt går det inte att ta höjd för allt och ett vanligt fel är också att man skriver in alltför mycket i tränaravtalen som faktiskt redan regleras i allmänna lagar och kollektivavtal. Det är givetvis också skillnad på vad och hur mycket som bör regleras beroende på om vi pratar om ett välbetalt elittränaravtal eller ett avtal för en ungdomstränare på nästan ideell basis.

Att använda avtalsmallar kan ibland skapa problem då de flesta avtal är unika och bör tänkas igenom och inte slentrianmässigt kopieras från tidigare mallar och liknande. Att hämta exempel ur mallar kan dock vara en bra idé.

 

Här är några punkter som bör finnas med i ett tränaravtal oavsett nivå.

(Kursivt även några juridiska reflektioner och erfarenheter.)

 

1. Tiden

Hur länge ska avtalet gälla?

Formuleringar kring automatiska förlängningar och ömsesidig rätt att förlänga är ofta grund för meningsskiljaktigheter vid tvister. Andemeningen med ett 3-årsavtal är att det ska gälla i 3 år, att det går ut på slutdatumet. Tänk noga igenom hur du vill ha det när ni skriver avtalet. Undvik att ge klubben rätt att säga upp avtalet i förtid.

2. Arbetsbeskrivning/ansvarsområden/uppdragsbeskrivning

Vad innehåller tjänsten/uppdraget?
Ska det kunna förändras under avtalstiden?
Vad händer om Klubben degraderas eller avancerar i seriesystemet?

Tvisterna här handlar oftast om att klubben vill placera om och ändra i tränarens arbetsbeskrivning. Att arbetsgivaren har rätt att arbetsleda tränaren gäller naturligtvis men bara till en viss gräns och här är varje case unikt så hör av dig om det drabbar dig.

3. Skyldigheter/arbetsinriktning för tränaren

Vad förväntas tränaren utföra?
Tjänsten/uppdragets omfattning?

Här rör tvisterna oftast att klubben har klagomål på tränarens efterlevnad av klubbens ”röda tråd” eller helt enkelt en besvikelse över de resultat som tränaren levererat. Jag brukar lite slarvigt säga att det är inget att säga om att en tränare ”sparkas” bara avtalet följs. Varje fall är unikt så hör av dig om klubben säger upp ditt avtal.

4. Rättigheter för tränaren

Vad förväntas klubben bidra med för att tränaren ska kunna utföra sina skyldigheter?
Träningsgrupp, material, träningsplan, övriga medarbetare mm?

Brukar inte leda till några tvister.

5. Lön/arvode/ersättningar/förmåner

Vilken ersättning ska tränare få?

Här gäller tvisterna att lön, ersättning mm som avtalats inte betalas ut. Klubbar kan hamna i ekonomisk kris och här finns praxis att följa hur en sådan olustig situation ska hanteras. Drabbar det dig så hör av dig till Tränarföreningen.

 

Som tidigare nämnt så är det också bra att reglera vad som gäller vid uppsägning i förtid men inte alltid.

Ett avtal med en viss tid är ju meningen att gälla under den tiden man kommit överens om, men som vi vet så bryts avtal ibland och då är det bra att veta vad som gäller.

Här vill jag dock varna för vissa formuleringar och överrenskommelser som inte harmonierar med andemeningen i ett visstidsavtal. Att båda parter kan säga upp ett 3 årsavtal med 3 månaders uppsägning är inom ramen för ”avtalsfrihet” som råder men är inte att rekommendera om man vill ha trygghet och långsiktighet i sitt tränarskap. I ett sådant fall pratar vi ju i praktiken om ett 3 månaders avtal och inte ett 3-årsavtal.

Bättre då att inte formulera något om det alls i sitt avtal för då gäller lagar och kollektivavtal och praxis, som alltid.

Vid tvister kring avtalet ska Svenska Fotbollsförbundets skiljenämnd användas.

Tränarföreningens inställning generellt är alltid att innan någon part drar en tvist inför skiljenämnd så ska alla försök till förhandling ha skett mellan parterna för att försöka få till en förlikning i tvisten.

Mycket kan tipsas kring avtalsskrivning och paragrafformuleringar och Tränarföreningen erbjuder möjligheten att både granska avtal som ska skrivas och vägleda och ge råd vid tvister.

Vi väljer att inte publicera en Tränaravtalsmall här på vår hemsida då vi anser att varje avtal är unikt och att mallar ofta inte träffar helt rätt.

Är du medlem kan du kostnadsfritt kontakta oss och vi går igenom dina avtalsfrågor.

Tveka inte att höra av dig.

Lycka till!

Vänliga hälsningar

Håkan Sandberg

Kontakta oss

Ta gärna kontakt med Stefan Lundin, Håkan Sandberg eller Mikael Lindgren på respektive kontaktuppgifter nedan om du har några frågor eller funderingar om Tränarföreningen eller om du som medlem behöver vår hjälp med något. 

STEFAN LUNDIN – Avgående Ordförande
+46 70 206 84 78
stefan@tranarforeningen.se


HÅKAN SANDBERG
– Juridisk expert och rådgivare
+46 73 358 68 98
hakan@tranarforeningen.se


MIKAEL LINDGREN
– Vice Ordförande
+46 703 15 93 02
mikael.lindgren@svenskfotboll.se

Så här blir du medlem

1. Betala in medlemsskap

Medlemskap Elit (För tränare som har ett avtalsförhållande med sin klubb) erbjuds för 950 SEK / år
Medlemskap Bredd (Övriga tränare och ledare) erbjuds för 600 SEK / år
Betala in ditt medlemskap på Swish:123 589 59 58 eller via Bankgiro: 835-4268.

2. SKICKA IN dina kontaktuppgifter

När du betalat medlemsavgiften så behöver du även skicka dina uppgifter enligt nedan till hakan@tranarforeningen.se:
  • För- och efternamn
  • Hemadress, postnummer, ort
  • E-post
  • Medlemsskap Bas eller Medlemsskap Elit